Kontaktujte nás

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK PETR´S PRO LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY

I. REZERVACE

Místa na zájezd je možno zarezervovat e-mailem, telefonicky nebo osobně. Cestovní kancelář, obchodní firma PETR´S, s.r.o. (dále jen CK), potvrdí přijetí objednávky a sdělí lhůtu splatnosti zálohy, během níž má zákazník požadovaná místa v zájezdu předběžně rezervována (obvykle 1-5 dní).

II. ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA, OBJEDNÁVKA, POTVRZENÍ/SMLOUVA O ZÁJEZDU

a/ Po přijetí předběžné rezervace CK zákazníkovi předá nebo zašle potvrzení o zájezdu nebo návrh smlouvy o zájezdu (dále Smlouva) s datem splatnosti zálohy a formulář pro informace k zájezdu dle zák. 111/2018, par. 1b odst. 1 písm. a) nebo písm. b) bodů 1 až 4.
b/ Součástí Smlouvy jsou tyto Všeobecné podmínky, dále Informace k zájezdům v katalogu nebo na webu a informace k ubytování, které jsou uvedené u jednotlivých středisek v katalogu, na webu nebo v individuální nabídce.
c/ Objednavatel svým podpisem nebo písemným vyjádřením (lze i v elektronické podobě) stvrdí, že se seznámil s údaji a podmínkami uvedenými na Smlouvě (vč. Všeobecných podmínek, Informací k zájezdu a informací k ubytování viz b/), že jsou srozumitelné, že s nimi souhlasí a přijímá je a s tímto vědomím si zájezd kupuje.
d/ Objednavatel zodpovídá za včasné dodání osobních údajů účastníků nejpozději do data splatnosti zálohy, za pravdivost a úplnost těchto údajů. Dále zodpo-vídá za seznámení ostatních účastníků s podmínkami a informacemi týkajícími se zájezdu a je na něj adresována veškerá korespondence ve věci zájezdu.
e/ Smlouva se stává účinnou v okamžiku zaplacení zálohy. Neobdrží-li CK ve stanoveném termínu platbu a údaje o účastnících, má právo od smlouvy odstoupit a místo na zájezd nabídnout jinému zákazníkovi. V případě odstoupení od smlouvy platí podmínky viz VII.
f/ Uzávěrka smlouvy/objednávky je 10 dní před zahájením zájezdu. Při změně objednaných služeb ve lhůtě 6 dní a méně před zahájením zájezdu CK účtuje poplatek 200 Kč za každou jednorázovou změnu. Změna objednaných služeb v den odjezdu není možná.

 

III. ZPŮSOBILOST K ÚČASTI NA ZÁJEZDU

Osoby mladší 15 let se mohou zájezdu zúčastnit v doprovodu dospělého účastníka, který se zavazuje k dohledu nad nimi. U osob mladších 18 let je k přijetí do zájezdu nutný písemný souhlas zákonného zástupce. V případě hrubého narušení kázně si CK vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze zájezdu bez nároku na náhradu a odmítnout jeho další účast na akcích pořádaných CK.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Záloha činí 50% z celkové ceny zájezdu a je splatná při závazné rezervaci zájezdu. Splatnost doplatku je nejpozději 30 dní před nástupem na zájezd, splatnost si zákazník hlídá sám, CK k úhradě nevyzývá. Při nedodržení termínu splatnosti doplatku je CK oprávněna od smlouvy o zájezdu odstoupit (CK poskytuje pro úhradu ještě dodatečnou lhůtu 5 dnů) a zákazník je povinen zaplatit odstupné viz odst. VII. těchto Všeobecných podmínek. Termínem splatnosti se rozumí datum přijetí peněz na účet CK nebo v hotovosti v CK.
Platbu lze provést bankovním převodem nebo vkladem na účet CK pod variabilním symbolem = číslo smlouvy o zájezdu, hotově v CK (do max. výše 15.000 Kč) nebo poukázkami Sodexo. Platbu poukázkami je nutné nahlásit již při rezervaci zájezdu, poukázky mohou být v max. výši 50% z ceny zájezdu, max. 12 000 Kč. Poukázky je možno použít pouze na úhradu základní ceny zájezdu, musí být čerpány v plné hodnotě a nejsou směnitelné za hotovost, a to ani v případě storna. V takovém případě je hodnota poukázek, po odečtení případných stornopoplatků, převedena na zájezd v jiném termínu dle aktuální nabídky CK a volby klienta.

Bankovní údaje (FIO banka) CZK: 2000129647/2010; EUR: 2700129648/2010, IBAN: CZ4220100000002700129648, SWIFT: FIOBCZPPXXX
U pobytů nad rámec tištěného katalogu mohou být stanoveny jiné platební podmínky.

V. CENA ZÁJEZDU

Cena zájezdu je předmětem smlouvy mezi zákazníkem a CK. Ceny vychází z cenové nabídky v katalogu, na webu nebo z nabídky individuálně sestavené, kalkulace dle kurzu ČNB k 31.7.2018. CK si vyhrazuje právo jednostranně zvýšit cenu zájezdu uvedenou ve smlouvě o zájezdu nejpozději 20. den před zahájením zájezdu takto: Dojde-li ke zvýšení směnného kurzu CZK vůči EUR použitého pro stanovení ceny zájezdu o 10% a více, CK upraví cenu úměrně tomuto zvýšení kurzu (o částku odpovídající navýšení). Zvýší-li se cena za dopravu vč. cen pohonných hmot, CK rozpočítá navýšení mezi osoby, které mají objednanou dopravu. Písemné oznámení zašle CK zákazníkovi poštou nebo e-mailem na adresu uvedenou ve smlouvě o zájezdu nejpozději 20 dnů před zahájením zájezdu. Zákazník je poté povinen uhradit rozdíl v ceně zájezdu do 5 dnů od doručení tohoto oznámení. Při nesplnění uvedené povinnosti vznikne CK právo od smlouvy o zájezdu odstoupit a zákazníkovi vznikne povinnost zaplatit CK odstupné (stornopoplatek).

VI. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ STORNA ZÁJEZDU

V CENĚ JE ZAHRNUTO UNIQA POJIŠTĚNÍ STORNA ZÁJEZDU ze zdravotních důvodů (je to nedílná součást ceny). V rámci pojistné události UNIQA hradí 80% z výše stornopoplatku vyčísleného CK, max. 10 000 Kč / os. Pojistná doba končí okamžikem čerpání první služby (nástup do autobusu, ubytování, odběr skipasu apod.), nejpozději však ve 24:00 hod. dne sjednaného jako počátek pojištění. Pojištění je sjednáno úhradou zálohy na zájezd a dodáním kompletních osobních údajů (jméno, datum narození, adresa). Bez dodání osobních údajů a to i v případě úhrady zálohy není klient pojištěn.


V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ. CK může zprostředkovat UNIQA cestovní pojištění, zahrnuje lyžování a snowboarding na sjezdovce, v rozšířené verzi i mimo značené sjezdovky (samostatně neprodejné). Dále toto pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh, odpovědnost za škody, pojištění zavazadel, náhradu dovolené, úrazové pojištění, náhradu nevyčerpaného skipasu ze zdravotních důvodů, vyšší limit 15 000 Kč na storno a další). Plné znění podmínek pojišťovny Uniqa včetně limitů plnění na www.petrs.cz nebo na vyžádání.


Cena:
35 Kč / den / dospělý, 22 Kč / den / dítě do 14 let vč. lyžování a snowboardingu na sjezdovkách (tarif K5S+)
60 Kč / den / dospělý, 46 Kč / den / dítě do 14 let vč. jízdy na sjezdovkách i ve volném terénu (tarif K5S+N)

Kartičku pojišťovny UNIQA s kontaktem na asistenční službu dostanete obvykle e-mailem po doplatku. Nelze pojistit osoby do státu, kde mají trvalý nebo přechodný pobyt či jsou jeho občany. Věk pojištěných není omezen.

Ošetření lékařem v zahraničí pacient hradí zpravidla sám (i když má pojištění). Pojištěným osobám je částka po návratu proplacena pojišťovnou na základě dokladů za úhrady.

VII. STORNO / ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ODSTUPNÉ (STORNO POPLATKY)

Zákazník má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit. Tuto skutečnost je třeba oznámit písemně nebo osobně v provozní době CK. Pro stanovení výše stornopoplatku je rozhodující datum převzetí oznámení o stornu pracovníkem CK v provozní době. Účastník za sebe může sjednat náhradu a postoupit smlouvu třetí osobě. Účastník musí doručit CK prohlášení nového účastníka, že s uzavřenou smlouvou souhlasí. Při postoupení smlouvy ve lhůtě kratší nežli 7 dní před zahájením zájezdu si CK účtuje manipulační poplatek 200 Kč. Původní i nový účastník jsou zavázáni k úhradě nákladů, které CK v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.
CK má právo odstoupit od smlouvy z důvodů a za podmínek uvedených v bodu X. a dále v případě, neobdrží-li CK platbu od zákazníka v určeném termínu viz bod IV. V tomto případě má právo účtovat stornopoplatky viz níže.

CK účtuje tyto stornopoplatky při odstoupení od smlouvy/zrušení zájezdu v následujících lhůtách před datem zahájení zájezdu uvedeným ve smlouvě:
91 a více dní stornopoplatek 15%, min. 500 Kč / os.
90 – 61 dní stornopoplatek 20%
60 - 51 dní stornopoplatek 35%
50 - 31 dní stornopoplatek 65%
30 - 11 dní stornopoplatek 80%
10 - 0 dní stornopoplatek 100%

 


STORNOPOPLATKY SE POČÍTAJÍ VŽDY Z CELKOVÉ CENY ZÁJEZDU (VČ. SKIPASU, DOPRAVY A DALŠÍCH SLUŽEB) A PO ODEČTENÍ POJISTNÉHO.

V případě částečného stornování osob z ubytovací jednotky je zákazník povinen uhradit stornopoplatek odpovídající skutečným nákladům spojeným s takovýmto částečným stornováním. V tomto případě se skutečné náklady mohou od uvedených stornopoplatků lišit, obvykle bývají vyšší.

Při zrušení dopravy ve lhůtě delší než 30 dní před zahájením zájezdu platí stornopoplatky viz výše, od 30. dne před zahájením zájezdu činí stornopoplatek za dopravu 100% z ceny dopravy bez ohledu na důvod zrušení.

Veškeré stornopoplatky jsou splatné ihned a budou automaticky započteny s již zaplacenými zálohami na cenu zájezdu, s čímž zákazník výslovně souhlasí.

V případě zrušení zájezdu zaniká nárok zákazníka na objednané služby a to i v případě, že uhradí stornopoplatek.

U některých zájezdů mohou platit odlišné stornopodmínky. CK na tuto skutečnost musí zákazníka písemně upozornit.

 

VIII. POJIŠTĚNÍ ÚPADKU CK

PETR´S, s.r.o. má uzavřenou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře u pojišťovny ERV, č. smlouvy 1180000129.

IX. ZMĚNY PRŮBĚHU ZÁJEZDU

Pokud se před zájezdem nebo v jeho průběhu vyskytnou okolnosti, které CK nemohla ovlivnit a které negativně působí na jeho průběh, vyhrazuje si CK právo provést takové operativní zásahy a změny, které obecně nezpůsobí závažný pokles celkové úrovně zájezdu. Jde zejména o delší trvání přepravy či změnu trasy zaviněnou počasím nebo dopravní situací, změnu původního ubytovacího objektu za jiný objekt srovnatelné úrovně, sloučení dopravy do více středisek a s tím spojený přestup apod. V těchto případech zákazníkovi nevzniká právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu či jiná odškodnění.
CK Petr´s nenese odpovědnost za situace vzniklé v důsledku vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které CK nemohla ovlivnit ani předvídat), v těchto případech zákazník nemá nárok na slevu.

X. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU

CK si vyhrazuje právo zrušit autobusový zájezd při nedostatečném počtu účastníků (min. počet platících osob je 30). V takovém případě nabídne náhradní řešení (jiné středisko nebo jiný termín) a v případě odmítnutí ze strany zákazníka neprodleně vrátí zaplacenou částku. CK může zájezd zrušit nejpozději 4 dny před zahájením zájezdu a v této lhůtě je též povinna o zrušení písemně vyrozumět zákazníka.
CK může dále zájezd zrušit v důsledku tzv. vyšší moci, tj. z příčin, kterým nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze vyžadovat. V takovém případě má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvodu vyšší moci je CK Petr´s povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujícího zpět.
Pokud v průběhu zájezdu/pobytu není poskytnuta určitá služba z důvodu vyšší moci (počasí, nedostatek sněhu apod.), nemá cestující právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu, ani na odstoupení od smlouvy o zájezdu.

XI. REKLAMACE A UPLATNĚNÍ NÁROKU PLYNOUCÍHO Z PORUŠENÍ POVINNOSTI POŘADATELE

Reklamační lhůta k uplatnění reklamace je 1 měsíc od skončení zájezdu. Výskyt závad v plnění je třeba hlásit CK bez odkladu, zákazník je povinen působit v tom směru tak, aby se eventuálním škodám zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Zákazník je zejména povinen veškeré svoje výhrady neprodleně sdělit v místě vzniku odpovědné osobě (vedoucí provozovny poskytující služby a delegát, je-li v místě přítomen) a informovat CK. Na opožděné reklamace nebude brán zřetel. CK Petr´s neručí za úroveň cizích služeb, které si zákazník objedná na místě u hotelu, jiné organizace apod. Dojde-li k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. Reklamační řád je na vyžádání.

XII. CESTOVNÍ DOKLADY

Každý občan České republiky (včetně dětí) musí mít při cestování do Francie, Rakouska a Itálie vlastní cestovní doklad (pas nebo OP).

XIII. UPOZORNĚNÍ

Údaje v katalogu CK Petr's ZIMA 2018/2019 jsou aktuální k datu 31.07.2018, CK si vyhrazuje právo oznámit případné změny před uzavřením smlouvy.

CK neručí za následky pozdního příjezdu klientů jedoucích na zájezd vlastní dopravou (klient se nedostane ke klíčům od ubytování, klient se nedostane do budovy,...)
CK nevrací peníze v případě nevyužití skipasu (z důvodu onemocnění, úrazu, ztráty apod.).

Sdílejte stránku